Heroimage Institut Fuer Oberflaechenforschung

Yuwenxi Zhang

Protraitfoto Yuwenxi Zhang-MOD

Yuwenxi Zhang

Department of Electrochemistry and Big Data

PhD Student

E-mail contact