Technologie Hero Istock-695675608 Jaczhou

Yulong Wu

Portraitfoto Yulong Wu

Yulong Wu

Department of Electrochemistry and Big-Data

PhD Student

Phone: +49 (0)4152 87-2590

E-mail contact