Mensch Hero Istock-940127480 V2 Julpo

Guangjin Hou

GuangjinHou

Guangjin Hou

Functional Magnesium Materials (MBF)

PhD Student

E-mail contact